کدام اینترنت را بگیریم ؟ ADSL یا TD-LTE

انتخاب سرویس و تکنولوژی مناسب یکی از مهمترین پرسش افراد در هنگام خرید اینترنت است. از این رو در این گزارش دو سرویس ثابت  ADSL  و TD-LTE  را از نظر شاخص‌های کیفیت، میزان تاخیر در ارسال بسته‌ها، تاخیر در بارگذاری وب‌سایت و گم‌شدن بسته‌ها و … مورد بررسی و مقایسه قرار داده‌ایم.

گزارش‌ها حاکی از آن است تکنولوژی ADSL از دو جنبه کیفیت و تجربه مشتری وضعیت بسیاری خوبی نسبت به بقیه اپراتورها دارد و البته TD-LTE هم در شاخص‌های نوسان تاخیر، پکت لاست و تاخیر عملکرد خوبی داشته است.

کیفیت دانلود و آپلود سرویس ایرانسل بهتر از ADSL

یکی از سنجش‌های کیفیت، پارامتری به نام  FTP است که برای انتقال فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل دو دسته پارمترهای آپلود و دانلود می‌شود. در این گزارش اعداد مربوط به «FTP download throughput» نشان داده شده که واحد آن مگابیت بر ثانیه است. میانگین کیفیت در تکنولوژی‌های TD-LTE عدد ۵.۵۱ مگابیت برثانیه وADSL عدد ۳.۰۸ مگابیت برثانیه است و در بخش تکنولوژی TD-LTE مقایسه بین ایرانسل و مبین‌نت نشان می‌دهد که این پارامتر کیفیت در سرویس مبین‌نت با عدد ۴.۱۲ مگابیت برثانیه بهتر از ایرانسل با عدد ۵.۵۳ مگابیت برثانیه است به نظر می‌رسد برای افرادی که این شاخص مهم است،  انتخاب TD-LTE ایرانسل نسبت به  ADSLبهتر بوده اما طبق نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی به طور کلی این پارامتر در هر دو سرویس بسیار ضعیف بوده و آن‌ها از کیفیت انتقال فایل‌ها راضی نیستند.

در این نمودار وضعیت FTP است که برای انتقال فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل دو دسته پارمترهای اپلود و دانلود می‌شود. در این گزارش اعداد مربوط به FTP download throughput گزارش شده است و واحد آن مگابیت بر ثانیه است.

مقایسه PLR یا همان میزان بسته‌های گم شده

یکی دیگر از پارمتراهایی که در کیفیت این سرویس تاثیر دارد، میزان پکت لاست یا PLR که براساس مصوبه رگولاتوری آستانه قطع‌ شدن خدمت ۲ درصد است، به صورت درصدی محاصبه می‌شود و هر چه این عدد کمتر باشد سرویس از کیفیت بهتری برخوردار است. از این رو میانگین گم‌‌شدن یا از دست رفتن بسته‌ها در تکنولوژی ADSL، عدد0.51 درصد و در TD-LTEعدد 0.41 درصد بوده که به صورت دقیق‌تر یعنی در ایرانسل 0.46 درصد و در مبین نت 0.4 درصد است. این نشان‌ می‌دهد که سرویس TD-LTE در شاخص گم شدن بسته‌ها بهتر عمل کرده است.

مقایسه ADSL  و TD-LTE
میزان پکت لاست یا PLR که براساس مصوبه رگولاتوری آستانه قطع‌ شدن خدمت ۲ درصد است، به صورت درصدی محاصبه می‌شود و هر چه این عدد کمتر باشد سرویس از کیفیت بهتری برخوردار است.

میزان تاخیر در ارسال بسته‌ها

پارامتر نوسانات تاخیر یا Jitter که مصوبه سازمان تنظیم آستانه قطع شدن خدمت در آن را تا ۱۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته، نشان دهنده تفاوت زمانی است که بسته اطلاعاتی یعنی تمـام تصاویـر، متـن هـا، صـدا و ویدئـو در قالـب بسـته از لحظه ارسـال درشـبکه تـا زمـان رسـیدن بـه مقصـد سـپری مـی‌کنـد، هر چه این عدد کمتر باشد نشان از کیفیت بهتر ارسال بسته‌ها دارد. طبـق مصوبـه ۲۲۲ جلسـه ۱ سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات بـرای محاسـبه Jitter بایـد ۱۰۰۰ بسـته به طـول ۱۶۰ بایت در بـازه زمانـی ۵ دقیقـه و بـا فاصلـه زمانـی ۲۰ میلـی ثانیـه ارسـال شـود. حال تصور کن که به صورت کلی در ایران همه بسته‌های ارسالی در سرویس TD-LTE، با 8 میلی‌ثانیه تاخیر دارد و در سرویس  ADSL این رقم، 1.69 میلی‌ثانیه است. طبق این آمار  مقدار تاخیر TD-LTE ایرانسل  7.22و مبین نت 8.92 است، یعنی به صورت تقریبی هر بسته با 8 میلی ثانیه تاخیر جابه جا می‌شود.

صورت کلی در ایران همه بسته‌های ارسالی در سرویس TD-LTE، با 8 میلی‌ثانیه تاخیر دارد و در سرویس  ADSL این رقم، 1.69 میلی‌ثانیه است.

پارامتر تاخیر یا RTT

اما در پارامتر تاخیر یا RTT که آستانه قطع شدن سرویس براساس مصوبه ۲۲۲ رگولاتوری ۲۰۰میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است، درواقع  RTT مــدت زمانــی اســت کــه طــول می‌کشــد تــا یــک درخواســت از مبدایــی بــه یـک مقصـد ارسـال و از سـوی دیگـر، پاسـخ آن نیـز از مقصـد بـه مبـدا ارسـال شـود. یکـی از فاکتورهـای مهـم در بررسـی برقـراری و صحـت ارتباطـات میـان مبـدا و مقصـد و از سـوی دیگـر، تعییـن مـدت زمـان تاخیـر و سـرعت بارگـذاری یـک وبسـایت اسـت. هرچـه ایـن مـدت زمـان کمتـر باشـد، وبســایت بــا ســرعت بیشتــر و تاخیــری کمتــر بارگــذاری می‌شــود. پایین بودن کیفیت اینترنت براساس این پارامتر بیشتر از همه چیز روی کاهش کیفیت سرویس‌هایی مانند  voice و video call تاثیر می‌گذارد.

حال تاخیر در سرویس TD-LTE  عدد 117.23 میلی‌ثانیه بوده و در ADSL  این عدد 97.01 است، برای مثال در سرویس ADSL عدد 97.01  میلی ثانیه طول می‌کشد تا یک وب سایت بارگذاری شود. اگر هم TDLTE، تهیه کردید در مبین نت این عدد کمتر بوده یعنی 113.41 و در ایرانسل 121.8 است.

مقایسه وضعیت استان‌ها

طبق آمار ارائه شده یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود تا در استان‌ها کیفیت اینترنت پایین باشد شاخص تاخیر سرعت در بارگذاری سایت‌ها بوده که بسیار زیاد این اتفاق می‌افتد.

در شهرهای سیستان و بلوچستان، خراسن جنوبی، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان و سمنان سرویس TD-LTE  عملکرد ضعیف‌تری از ADSL  داشته و به صورت میانگین RTT، 125 میلی ثانیه است.

اما شاید برایتان جالب باشد که TD-LTE  در شاخص پکت‌لاست بهتر از ADSL عمل کرده و کمترین پکت لاست در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهار محال بختیاری، لرستان و هرمزکان و یزد، اتفاق می‌افتد.

مشترکان بیشتر از چه سرعت اینترنتی استفاده می‌کنند؟

یکی دیگر از نکات جالب تعداد مشترکان استفاده از سرعت‌های مختلف این دو تکنولوژی است. برای مثال در ADSL، بیشترین مشترکان یعنی حدود دو میلیون نفر از سرعت‌های 2048 تا 10240 استفاده می‌کنند که شامل شرکت‌هایی می‌شود که مجوزهای TCI  و FCP دارند، و نزدیک سه میلیون نفر از سرعت‌های 2048 تا 1024 استفاده می‌کنند.

و تعداد افرادی که برای اینترنت خود به سرعت 30000 kbps، نیاز دارند شاید به 114 هزار نفر برسد. در اما  TD-LTE با توجه به اینکه تعداد مشترکان آن محدود به چند شرکت   می‌شود، بیشرین مشترکان به اینترنتی با سرعت 2048 تا 1240 احتیاج داشته که شامل جمعیتی 31 هزار نفر می‌شود و جالب است بدانید در دو سرعت 1024 تا 20480 و 30000به بالا، هیچ مشترک مصرفی وجود ندارد.

و به صورت کلی طبق آمارهای ارائه شده۴۴ درصد مشترکان پهن باند ثابت کشور به سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه (سرعت ۲۰۴۸ تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت بر ثانیه ) دسترسی دارند. از این میان ۳۰ درصد مشترکان اینترنت ثابت به سرعتی برابر ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه تا ۲ مگابیت برثانیه (۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلو بیت برثانیه) دسترسی دارند. دسترسی مشترکان به سرعت ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۲۴۰تا ۲۰۴۸۰ کیلوبیت بر ثانیه) و ۲۰ تا ۳۰ مگابیت برثانیه (۲۰۴۸۰ تا ۳۰۰۰۰ کیلو بیت برثانیه) هر دو تنها برابر ۱۱ درصد است. از سوی دیگر دسترسی مشترکان تا ۲۵۶ کیلوبیت برثانیه و بالای ۳۰ مگابیت برثانیه نیز هر کدام ۲ درصد از سهم بازار را دارد.

مقایسه ADSL  و TD-LTE
یکی دیگر از نکات جالب تعداد مشترکان استفاده از سرعت‌های مختلف این دو تکنولوژی است. برای مثال در ADSL، بیشترین مشترکان یعنی حدود دو میلیون نفر از سرعت‌های 2048 تا 10240 استفاده می‌کنند که شامل شرکت‌هایی می‌شود که م[وزهای TCI  و FCP دارند، و نزدیک سه میلیون نفر از سرعت‌های 2048 تا 1024 استفاده می‌کنند.

مقایسه DNS این دو سرویس

DNS روی کیفیت استفاده از تمام سرویس‌های که در بستر اینترنت ارایه می‌شوند تاثیر مثبت دارد. شاخص مهم در کنترل این سرویس DNSResponse time است. زمان آن براساس میلی‌ثانیه محاسبه می‌شود. مدت زمانی که طول کشیده تا حداقل ۱۰ عدد QUERY به سمت سرور DNS ارسال شود و پاسخ آن توسط سامانه دریافت شود.

DNSResponse time پارامتر دیگری است که برای بررسی کیفیت اینترنت از دیدگاه تجربه کاربری مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت اینترنت با کمک پارامتر DNSResponse time روی تکنولوژی TD-LTE، حدود ۱۳۳.۹۹ میلی‌ثانیه است. در این زمینه که تنها ایرانسل و مبین‌نت سرویس ارائه می‌کنند، ایرانسل با ۱۳۱.۰۴ میلی ثانیه بهترین کیفیت را ارائه می‌کند و مبین‌نت با رد شدن از آستانه مجاز و رسیدن به ۱۳۶.۸۵ میلی ثانیه کمترین کیفیت سرویس را براساس پارامتر DNSResponse time در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد. طبق آمار ارائه شده، میانگین کیفیت در ADSL براساس پارامتر DNSResponse time عدد ۱۱۳.۴۸ میلی‌ثانیه برآورد شده است.

مقایسه ADSL  و TD-LTE
DNSResponse time پارامتر دیگری است که برای بررسی کیفیت اینترنت از دیدگاه تجربه کاربری مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت اینترنت با کمک پارامتر DNSResponse time روی تکنولوژیTD-LTE، ۱۳۳.۹۹ میلی‌ثانیه است.

هر سرویس چه تعداد مشترک دارد؟

تعداد اشتراک‌های پهن باند ثابت TD-LTE، یک میلیون و 297هزار و 927 نفر بوده و تکنولوژی XDSL، که ADSL یکی از محصولات آن محسوب می‌شود هم 7میلیون و 749هزار و 270 در شهریور 99 اشتراک داشته است. جالب است بدانید که بیش از 4 میلیون اشتراک شرکت‌های TCI مشترکین خانگی XDSL وجود داشته و تعداد مشترکان اداری و تجاری آن به 300 هزار نفر می‌رسد.

در شرکت‌هایی که مجوز FCP دارند هم نزدیک 2میلیون و 800 نفر از سرویس اینترنت خانگی و 367هزار سرویس اینترنت تجاری/اداری استفاده می‌کنند.

مشترکین TD-LTE، که بیشتر شامل شرکت‌های مبین‌نت، ایرانسل و فرابرد داده‌های ایرانیان می‌شوند، 923 هزار مشترک خانگی داشته و 374 هزار مشترک تجاری از آن استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد کاربران برای استفاده از اینترنت خانگی ترجیح می‌دهند از ADSL استفاده کنند و در حوزه مشترکان تجاری هم تقریبا به یک میزان استفاده می‌کنند.مقایسه ADSL  و TD-LTE

نمودار مربوط به کل اشتراکهای پهن باند ثابتبه صورت کلی در ایران طبق برآوردها و مقایسه های انجام شده، 82 درصد از کاربران اینترنتی ترجیح می‌دهند که از XDSL و 14 درصد از TD-LTE، استفاده کنند. در استان‌ها هم به نظر می‌رسد تعداد مشترکان ADSL بیشتر از مشترکان TD-LTE باشد. برای مثال در پایتخت یک میلیون و 800 هزار نفر مشترک ADSL و 475هزار نفر مشترک TD-LTE، هستند. در شهرهای دیگر هم تعداد مشترکان ADSL بیشتر از TD-LTE بوده اما در برخی از شهرها مانند خوزستان تعداد مشترکان TD-LTE، به 154 هزار می‌رسد که نسبت به شهرهای دیگر از آمار بهتری برخوردار است.

ضریب نفوذ در TD-LTE، نسبت بهADSL  در کل کمتر است اما در مقایسه‌ انجام شده، تکنولوژی ADSLدر شهرهای سمنان با 14.38، اصفهان با 13.44، تهران با 13.06 بیشترین نفوذ را داشته و در سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و خوزستان از کمترین نفوذ برخوردار است.  TD-LTE در تهران با 3.40، خوزستان با 3.13، و البرز با 2.52 از بالاترین ضریب نفوذ و در چهار محال بختیاری، لرستان و همدان از پایین‌ترین ضریب نفوذ برخوردار است.

اندروید

اپلیکیشن جعلی اندرویدی (UPDATES FOR SAMSUNG) با بیش از 30 هزار کاربر ایرانی

اپلیکیشن جعلی به‌روزرسانی ‫اندروید با عنوان ‫Updates_for_Samsung که از طریق فروشگاه گوگل پلی منتشر شده است تا به حال بیش از 10 میلیون تلفن همراه اندرویدی را آلوده کرده است. این اپلیکیشن در فروشگاه‌های اپلیکیشن ایرانی نیز منتشر شده و توسط حدود ۳۰ هزارنفر دریافت شده است. این اپلیکیشن هیچ ارتباطی با شرکت سامسونگ ندارد.

کاربران می‌توانند در این اپلیکیشن نسخه خاص Firmware خود را جستجو کنند و اپلیکیشن در ازای ارائه به‌روزرسانی مربوطه، درخواست پرداخت پول می‌کند.

محققی از گروه امنیتی CSIS، جزئیات این اپلیکیشن جعلی را منتشر کرده است و آن را به فروشگاه گوگل پلی گزارش داده است. در حال حاضر این اپلیکیشن از فروشگاه گوگل پلی حذف شده است. اطلاع رسانی جهت حذف این اپلیکیشن به فروشگاه‌های ایرانی نیز صورت گرفته است.

تصویر گلکسی اس 9 و گلکسی اس 9 پلاس به رنگ بنفش منتشر شد

سامسونگ در حال توسعه پرچم‌داران جدید سری گلکسی اس است و تصمیم دارد کهکشانی‌های ۲۰۱۸ خود را در اوایل اسفند رونمایی کند؛ با این‌ حال شایعه‌پردازی و گمانه‌زنی‌ در مورد جانشین گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پلاس ادامه دارد.

در جدیدترین شایعات درباره‌ی گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پلاس، ایوان بلس تصویری منتشر کرده است که این دو گوشی را به رنگ بنفش (Lilac Purple) نشان می‌دهد. تصویر مذکور، اشاره‌ی چندانی به پنل پشتی شیشه‌ای کهکشانی‌های جدید سامسونگ ندارد؛ با این وجود، پرچم‌داران ۲۰۱۸ شرکت کُره‌ای به پنل پشتی از جنس شیشه مجهز شده‌‌‌اند و از شارژ بی‌سیم پشتیبانی خواهند کرد.

گلکسی اس 9گمانه‌زنی‌ در مورد جانشین گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پلاس، از ماه دسامبر آغاز شد؛ گمان می‌رفت رنگ بنفش اعضای جدید سری گلکسی اس به همراه سایر رنگ‌ها نظیر مشکی، طلایی و آبی ارائه شود. به همین جهت، تصویر منتشرشده چندان غافل‌گیرکننده نبود. ضمن اینکه به‌تازگی در زومیت، تصاویری از قاب‌های گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پلاس منتشر شد که رنگ بنفش را برای این دو گوشی تأیید می‌کند.

در حال‌ حاضر مشخص نیست رنگ بنفش به تمامی نسخه‌های مختلف گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پلاس اختصاص خواهد داشت یا مدل خاصی از پرچم‌داران ۲۰۱۸ سامسونگ، با این رنگ عرضه می‌شود. بر اساس شایعات، پرچم‌دار ۶.۲ اینچی سامسونگ با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه عرضه خواهد شد؛ این در حالی است که مدل ۵.۸ اینچی، حافظه رم کم‌تری دارد و فضای ذخیره‌سازی آن به ۶۴ گیگابایت می‌رسد. اگر گمانه‌زنی‌ها صحت داشته باشند، گلکسی اس ۹ نسبت به نسل قبل، حافظه رم بیشتری نخواهد داشت و تنها با ۴ گیگابایت رم ارائه خواهد شد.

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، سامسونگ به دنبال رونمایی از پرچم‌داران جدید خود در اوایل اسفند است و هر دو مدل در اواسط مارس (اواخر اسفند) به بازار عرضه خواهد شد. ضمن اینکه انتظار می‌رود قیمت کهکشانی‌های ۲۰۱۸ سامسونگ نسبت به نسل قبل، افزایش پیدا کند. علاقه‌مندان برای خرید گلکسی اس ۹ پلاس باید بیشتر از ۱۰۰۰ دلار هزینه کنند و قیمت مدل ۵.۸ اینچی به ۸۵۰ دلار خواهد رسید.

آنچه باعث افزایش قیمت پرچم‌داران ۲۰۱۸ سامسونگ شده است، طراحی نیست؛ همان‌طور که در تصاویر جدید مشخص است، گلکسی اس ۹ با طراحی چندانی متفاوتی نسبت به نسل قبل عرضه نخواهد شد. حاشیه‌های بالا و پایین صفحه‌نمایش حفظ شده است؛ هرچند به‌ نظر می‌رسد حاشیه‌ی بیشتری در لبه‌های منحنی نمایشگر وجود دارد. روی بدنه، در مجموع تنها سه کلید فیزیکی وجود دارد؛ در لبه‌ی راست گوشی، دکمه‌ پاور دیده می‌شود و در لبه‌ی سمت چپ، کلید یکپارچه تنظیم صدا به همراه کلید بیکسبی جلب‌ توجه می‌کند.

با وجود طراحی مشابه، جانشین گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پلاس در پنل پشتی نسبت به نسل قبل متفاوت خواهند بود؛ سامسونگ برای مدل ۵.۸ اینچی از گوشی‌های سری گلکسی اس، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در نظر گرفته است و مدل ۶.۲ اینچی به دوربین دوگانه مجهز خواهد شد. گمان می‌رود کهکشانی‌های پرچم‌دار سامسونگ، با سنسورهایی مجهز به لنز F1.5 عرضه شوند که در شرایط نوری مختلف امکان تغییر اندازه دهانه لنزی وجود دارد و حسگر اثر انگشت جای‌گیری مناسب‌تری خواهد داشت و در پایین دوربین اصلی قرار گرفته است.

ظرفیت باتری گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پلاس سامسونگ بدون تغییر خواهد ماند و به ترتیب از باتری ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت استفاده می‌کنند. مدتی پیش، تصاویری از باتری مورد استفاده در جانشین گلکسی اس ۸ منتشر شد؛ ضمن اینکه هر دو گوشی با شماره مدل SM-G960 و SM-G965 از رگولاتوری آناتل برزیل با باتری ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت، تأییدیه دریافت کرده‌اند.

ساعت هوشمند Amazfit Bip با عمر باتری ۴۵ روز معرفی شد

شرکت Amazfit ادعا دارد که ساعت هوشمند جدیدش می‌تواند با یک بار شارژ، ۴۵ روز روشن بماند؛ در‌حالی‌که از باتری نه‌چندان قدرتمند ۱۹۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

از زمان عرضه اولین دستبند پایش سلامت Amazfit، یک سال و نیم می‌گذرد. این برند در این بازه زمانی، چند نوع ساعت‌ هوشمند  متفاوت نیز عرضه کرده است. حال شاهد معرفی اولین محصول با صفحه نمایش مربعی از سوی این سازنده هستیم که Amazfit Bip نام گرفته است. در نگاه اول شباهت بسیاری میان طراحی این محصول و اپل واچدیده می‌شود. اما در حقیقت این محصول، تنها یک تقلید از ساعت هوشمند اپل نیست و ویژگی‌های منحصربه‌فردی در آن تعبیه شده است.

چهارمین ساعت هوشمند شرکت Amazfit، در کنار صفحه نمایش مربعی شکل، مجهز به باتری با امکان شارژدهی بیش از یک ماه است. در حقیقت طبق گفته سازنده، این ساعت می‌تواند با یک بار شارژ، تا حدود ۴۵ روز روشن بماند. ویژگی‌های دیگری نیز باعث شده است که این دستگاه تنها یک دستبند پایش سلامت مجهز به ساعت نباشد و بتوان لقب هوشمند را به آن اعطا کرد. از جمله قابلیت‌های بارز آن می‌توان به صفحه نمایش لمسی ۱.۲۸ اینچی همیشه روشن با پوشش محافظ گوریلا گلس ۳، GPS به همراه مسیریابی GLONASS، سنسور ضربان قلب اپتیکال، شتاب‌سنج در سه محور برای کنترل حرکت‌ها و پایشگر خواب و ورزش اشاره کرد. این محصول توانسته است گواهی IP68 نیز کسب کند و می‌تواند تا ۳۰ دقیقه بدون آسیب‌دیدگی در آب قرار گیرد. یک قطب‌نما و فشارسنج نیز برای تعیین جهت و نشان‌دادن تغییرات ارتفاع در آن تعبیه شده است. با وجود ادعای شارژدهی بسیار طولانی‌مدت از سوی سازنده، شاهد استفاده از یک باتری ۱۹۰ میلی‌آمپر ساعتی در این محصول هستیم که موجب شده است وزن آن تنها ۳۱ گرم باشد.

amazfit bip

ساعت Bip از بند استاندارد ۲۰ میلی‌متری بهره می‌برد که به‌راحتی امکان تعویض آن برای استفاده‌های ورزشی یا رسمی‌تر وجود دارد. اپلیکیشن Mi Fit امکان جمع‌آوری داده‌های جانبی از ساعت و شخصی‌سازی محیط کاربری را برای دارندگان این محصول فراهم می‌کند. اطلاعات مربوط به پایشگر خواب و سایر سنسورهای محصول نیز از طریق این اپلیکیشن قابل مشاهده است. در حال حاضر امکان خرید رنگ مشکی عقیق از طریق وب‌سایت سازنده با قیمت ۹۹ دلار وجود دارد. سه رنگ دیگر قرمز، سبز و سفید نیز برای پیش‌خرید در دسترس هستند. این ساعت هوشمند از هر دو سیستم عامل اندروید و iOS پشتیبانی می‌کند.

درخشش AMD و بازگشت بازار کامپیوترهای شخصی به روزهای خوب

AMD به تازگی گزارش مالی خود را منتشر کرده است که لیزا سو مدیرعامل این شرکت در این کنار به برخی نکات مهم در خصوص فعالیت‌های AMD نیز اشاره کرده است.

۱- مشکل Spectre در سری دوم پردازنده‌های زِن برطرف می‌شود

اگر اخبار را دنبال کرده باشید حتما باگ‌های امنیتی موسوم به spectre و meltdown به گوشتان خورده است. اطلاع دارید که در بین تمام سازندگان پردازنده جهان، اینتل بیشترین ضربه را از این موضوع خورده است. لیزا سو مدیرعامل ای‌ام‌دی در سخنان تازه خود موضع قبلی این شرکت در مورد این دو مشکل امنیتی را دوباره تکرار کرده و گفته که نه تنها پردازنده‌های این شرکت دچار باگ Meltdown نیستند، بلکه بسیاری از خرابی‌های بالقوه مربوط به Spectre نیز در آن‌ها امکان وقوع ندارد.

در مورد نوع Spectre، ما به طور مستمر در حال همکاری با اکوسیستم و شرکای خود برای مسئله حل هستیم. بسته‌های به‌روز رسانی سیستم‌عامل در حال آماده‌شدن برای انتشار است.

او همچنین افزود:

برای حل طولانی مدت مسئله نیز در حال اعمال تغییراتی بر روی هسته‌های پردازنده‌ها هستیم که از سری زن ۲ اعمال می‌شود و از وقوع خرابی‌های مشابه spectre جلوگیری می‌کند.

ما با شرکای خود و فعالان صنعت همکاری می‌کنیم و همه متحد شده‌ایم تا از کاربران پردازنده‌های ای‌ام‌دی در مقابل این گونه تهدیدهای امنیتی محافظت کنیم.

البته لازم است اشاره کنیم AMD زودتر از سال ۲۰۱۹ مشکل spectre را برطرف نخواهد کرد، چراکه بر اساس نقشه راه این شرکت، پردازنده‌های سری زن ۲ تا سال دیگر وارد بازار نخواهند شد.

۲- ارز‌های رمزنگاری‌ شده

یکی از مواردی که تحلیل‌گران وال‌استریت مدیران ای‌ام‌دی را بابت آن به چالش کشیده‌اند موضوع تاثیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین در وضعیت کنونی شرکت و آینده آن است؟  البته سو هوشمندانه از این مسئله عبور می‌کند. او ادعا می‌کند این موضوع تاثیر اندکی بر روی درآمد شرکت تاثیر داشته است.

مقالات مرتبط:

  • معدن کاوی پول رمزنگاری شده دلیل افزایش فروش کارت گرافیک

اما آیا ارزهای رمزنگاری‌شده بازاری طولانی مدت برای پردازنده‌های گرافیکی است و آیا این تراشه‌ها را در فضای قیمتی موجود و شرایط سودده نگه می‌دارد؟ مدیرعامل AMD پاسخ شفافی به این موضوع نداده اما شایعه مبنی بر عدم توانایی ای‌ام‌دی در تولید پردازنده‌های گرافیکی برای پاسخ به عطش بازار را منتفی و غیر واقعی خوانده است.

۳- کمبود حافظه جدی است

لیزا سو تایید کرده که شرکت وی در تامین حافظه‌های GDDR5 و HBM برای پردازنده‌های گرافیکی خود دچار کمبود شده است. (البته وی به صورت کلی از عبارت HBM را به کار برده و دقیقا نگفته مشکل از حافظه‌های HBM2 است).

خانم سو گفته این مسئله از سال ۲۰۱۷ وجود داشته و در این خصوص اضافه کرده است:

ما برای حل این مشکل در حال کار با شرکای تولید کننده حافظه‌ی مورد نیاز خود هستیم.

۴- بازگشت رایانه‌های رومیزی و سرور

مقالات مرتبط:

  • پردازنده‌های سرور اپیک AMD رسما رونمایی شدند

پردازنده‌های طراحی شده برای رایانه‌های رومیزی -بخصوص سری ارزان قیمت رایزن ۳- در آمار فروش این سه‌ماهه بسیار موثر بودند. فروش پردازنده‌های لپ‌تاپ نیز رشد خوبی داشته است. اما موضوع تاثیرگذار دیگر آغاز فروش پردازنده‌های ویژه سرور Epyc ای‌ام‌دی برای خدمات ابری آژور مایکروسافت و دیگر شرکت‌ها مانند بایدو است. البته این مسئله تاثیری بر روی بازار رایانه نمی‌گذارد، اما چنین جریان درآمدی مهمی می‌تواند موفقیت طولانی مدت شرکت را تامین کند.

۵- AMD دوباره سود ده شده است

گرچه این‌که شرکت AMD چقدر پول جمع کرده تاثیری بر تصمیم مشتریان برای خرید کارت گرافیت ندارد، اما این موضوع نشان می‌دهد که رقابت اینتل و ای‌ام‌دی ادامه خواهد یافت و این موضوع سبب می‌شود قیمت‌ها همچنان کاهش یابد.

مقالات مرتبط:

  • AMD نسل دوم ZEN و معماری گرافیکی NAVI با لیتوگرافی ۷ نانومتری را سال آینده عرضه می‌کند

ای‌ام‌دی فروش خوبی را تجربه کرده است. گزارش‌های مالی نشان می‌دهد این شرکت از ۱/۴۸ میلیارد جریان درآمدی خود، ۶۱ میلیون دلار سود خالص به دست آورده که نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته (که شرکت ضرر ده بوده)، ۳۴ درصد رشد داشته است. کسب و کار ای‌ام‌دی در زمینه پردازنده‌ها -گرافیکی و محاسباتی- به طور رشد عجیب ۶۰ درصد سالانه را تجربه کرده است!

ارائه نقشه‌ی راه کلان توسط AMD نشانه دیگری از اعتماد به نفس این شرکت است. شما تا از پیروزی خود در بازی مطمئن نباشید دستتان را برای حریف رو نمی‌کنید. به نظر می‌رسد روزهای خوبی برای بازار رایانه‌های شخصی در راه است.